Назад към новините

Шумен дигитализира общинската администрация

26.06.2017

Община Шумен ще дигитализира процесите на регулация и дейностите по управление на устройство на територията на общината. Това ще стане възможно с въвеждане на интегрирана географска информационна система Тобел от българската геоинформационна компания Мапекс. 

За срок от шест месеца, Мапекс ще въведе цялостно решение за цифровизация на регулацията на град Шумен, включително внедряване на геоинформационна система и дигитализиране на действащите регулационни планове. Проектът ще бъде реализиран в няколко етапа като първа стъпка ще бъде внедрена ГИС система, а след това ще бъдат дигитализиране и интегрирани в информационната система съществуващите регулационни данни в общината. 

На база внедрените технологии, Община Шумен ще може по-ефективно да генерира своите официални удостоверителни документи като скици, справки, отчети, баланси и други административни документи. В значителна степен ще бъдат оптимизирани дейностите по направление Строителство и Екология в общината и ще се увеличи нейния административен потенциал като се автоматизират процесите по издаване на документи, а общината ще може да предложи повече и по-качествени електронни административни услуги на граждани и бизнес. 

„Важен елемент от подобряване на живота в общината са по-бързите, прозрачни и качествени услуги, които общинската администрация предлага. Чрез тяхното подобряване, ние целим да ускорим икономическия и инвестиционен процес в града ни и така да ускорим неговото икономическо развитие.“, отбеляза г-н Любомир Христов, кмет на Шумен. 

Мапекс ще управлява целия проект по въвеждане на интегрираната информационна система като ще помогне с анализ на процесите, консултиране, дигитализиране на данни, внедряване на технологични решения, тестване и обучение на служителите на общината. 

„Постигането на умни градове в България не е вече далечна концепция от бъдещето. Множество български градове, като Шумен, инвестират в технологии за дигитално управление на своите процеси и активи, а това е първа стъпка от реализирането на един „умен град”., отбеляза Александър Лазаров, изпълнителен директор на Мапекс. 

Избраната от община Шумен технологична платформа е Тобел - интегрирана географска информационна система, която интегрира в себе си данните, поддържани и управлявани от различни информационни системи. Тобел дава възможност за предоставяне на услуги, свързани с осигуряване на достъп до географска информация за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството и управлението на активите. С помощта на Тобел, служителите от направление Строителство и Екология в община Шумен, ще могат да визуализират и анализират геопространствени данни, предоставят в реално време данни от влязла в сила кадастрална карта и кадастрален регистър, автоматизират процесите по направление Общинска собственост и Устройствено планиране. 

С въвеждането й, общинското ръководство и местна администрация ще имат достъп до актуална, достоверна и комплексна геопространствена информация за за прозрачни управленски решения и отчетност, която ще подобри планирането и управлението на територията.