Нивелетни проекти

Нивелетният проект за вертикално планиране установява необходимото изменение на релефа, като дефинира височинното положение на улиците и кръстовищата. Проектът представлява подробно решение на надлъжните наклони на улиците, посоката на оттичане на повърхностните води, особените случаи на водоотвеждане, необходимостта от съоръжения. Нивелетния проект съдържа в себе си надлъжните профили на улиците, типовите напречни профили, цялостната схема на вертикалното планиране, картограма на земните маси и опорен план. Преди да се направи нивелетния проект е необходимо да има трасирана осовата мрежа и да се заснемат характерни точки по профила на улиците, като – входове на сгради и дворове, налични шахти, входове на гаражи, водни течения, други елементи на инфраструктурата, с които нивелетния проект трябва да се съобрази.

След изработването му, нивелетния проект се одобрява от общинската администрация. Ако е трасирана и осова мрежа, трасировката също се одобрява от общинската администрация.

Необходими документи:

  • Влязъл в сила регулационен план;
  • Обхват на обекта – задание с описани осовите точки от регулационния план, за който трябва да се изработи нивелетния план;
  • Одобрени нивелетни планове от контактните територии.

Срокът за изпълнение зависи от обема на задачата.