TOBEL ОБЩИНА

Tobel е система, интегрираща в себе си данните, поддържани и управлявани от различни платформи и информационни системи. С нейна помощ се предоставят услуги, свързани географска информация за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството и управлението на активите.

ТРАСИРАНЕ И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

При строителството на сгради и съоръжения е необходимо техните оси и конструктивни елементи да бъдат трасирани с висока точност. Вярното трасиране на строежа е от изключителна важност, за да се гарантира изпълнението на инвестиционния проект и...

ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА ПО КАДАСТЪР

При необходимост един имот да бъде разделен, Мапекс може да извърши техническите дейности по отразяване на делбата в кадастралната карта. За извършване на делбата и приемането ѝ от администрацията на СГКК, разделените имоти трябва да отговарят на определени условия.