МАПЕКС ПРАВИ ОЦЕНКА НА СГРАДИ ПО АМЕРИКАНСКИ СТАНДАРТ BOMA

Методът за пресмятане на площи по стандартите на BOMA може да се приложи както за ново строителство, така и за съществуващи сгради от всякакъв тип.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Мапекс предоставя услугата да подава и получава документи в администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър от Ваше име, като пести Вашето време и усилия при среща с администрацията.

ЗАСНЕМАНЕ И НАНАСЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 54А ОТ ЗКИР

При въвеждане на новопостроена сграда в експлоатация се налага заснемане и нанасяне на техническа инфраструктура (сгради и съоръжения, подземните и надземни проводи и съоръжения).