Удостоверение от АГКК за съгласуване на ПУП

В процедурата по одобряване на ПУП, общинската администрация изисква проектът за ПУП да бъде съгласуван със Службата по геодезия, картография и кадастър.

Последователност:

  • Мапекс изработва проекти за промяна в кадастралната карта на база на издадена Заповед за допускане на проект за ПУП;
  • Документите за ПУП-а и проектът за изменение на КК се внасят в Службата по геодезия, картография и кадастър за съгласуване;
  • Службата по геодезия, картография и кадастър издава удостоверение за съгласуване на ПУП по чл.65, ал.5 от Наредба № 02-20-5 от декември 2016 г.

След влизането в сила на заповедта за одобряване на ПУП, имотите от проекта се отразяват в кадастралната карта от Службата по геодезия, картография и кадастър.