Измерване на земята за строителния бизнес

17.11.2022 г.
Геодезически услуги от "Мапекс"

Геодезията е древна наука. Историята разказва, че в Египет преди повече от 3000 години египтяните са възстановявали границите на собствеността си, след като Нил ги е заливал.
И така до днес, 30 века по-късно, обществото има нужда от подобни дейности.
- Къде са границите на имота?
- Отразена ли е сградата в плановете?
- При дъжд водата ще влезе ли в мазето или ще бъде отведена към улицата?
- Какъв е наклонът на канала и ще може ли правилно да отведе отходните води?
Тези и много други въпроси седят и днес пред геодезистите и такива задачи се налага да бъдат решавани ежедневно.
Геодезическите дейности съпровождат собствениците и инвеститорите през целия път на една инвестиция - от раждане на идеята, решаването на задачите, свързани с регулацията и застрояването, проектирането на улици и инфраструктура, инвестиционен проект, проследяване на строителството за недопускане на отклонения от проекта и се завърши с отразяване на новия строеж в кадастралната карта.

След въвеждането и на регистрацията на собствеността в кадастралните планове и карти в обхвата на геодезическите дейности се включват и измерванията за отразяването на имотите и сградите и проверката на техните граници.

След приемане на Закона за Кадастъра и Имотния Регистър през 2001г. започва систематична работа по покриване на територията на държавата с кадастрални данни. Към днешна дата, повече от 97% от България е покрита с кадастрални карти. Понякога са налични неточности, но с времето, кадастралната карта става все по-точна. Процесът по създаването на кадастъра се финансира от държавата, но след неговото одобряване и изтичане на гаранционния срок от изпълнителя промяната на картата с цел пълнота и точност е за сметка на собственика. През последните години, администрацията на Агенция по Кадастър създава предпоставки част от услугите на агенцията да бъдат изпълнявани от правоспособни лица по кадастъра. Това облекчава държавната администрация от прекомерно натоварване и създава възможност клиентите на кадастрални данни да получават по-бързи и удобни услуги.

В "Мапекс" е изградена структура, която да решава широк кръг от геодезически услуги, свързани с отразяване и корекция на граници и собственост в кадастралната карта, дейности при проектиране на сгради, инфраструктура и съоръжения, създаване на модели на земната повърхност чрез използване на традиционни методи и модерни дронове, изследване на потенциала на отделни имоти и територии по отношение на възможно застрояване и много други.

 

Източник:capital.bg