ГИС Tobel

Tobel е разработена в България ГИС с широко приложение, базирана на open source продукти.

Tobel позволява поддържането и обработката на голяма част от архивите на общината свързани с кадастър, регулационни и застроителни планове, общ устройствен план, общинска собственост, подземни проводи и съоръжения и др.

Tobel поддържа и управлява пространствена информация и предоставя електронни услуги за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството, управление на собствеността.

Tobel поддържа данните на Клиента в централна база данни и позволява достъп до нея на всички служители чрез Tobel Desktop, отдалечен мобилен достъп чрез Tobel Light и в интернет чрез Tobel Web.

 Демонстрационно видео на Tobel

 Демонстрационна версия на Tobel (Win, Android)

Tobel ОБЕДИНЯВА РАЗНООБРАЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Tobel обединява на едно място географски данни и тяхната описателна информация за:

 • Кадастрална карта и кадастрални регистри;
 • Кадастрални планове и техните изменения;
 • Карта на възстановената собственост;
 • Регулационни, застроителни планове и техните изменения;
 • Устройствени зони;
 • Подземни проводи и съоръжения;
 • Зелена система;
 • Адреси;
 • Пътна и улична мрежа;
 • Въздушни снимки;
 • Разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация;
 • Рекламни обекти;
 • Преместваеми обекти;
 • Спирки на обществен транспорт;
 • Паметници на културата и защитени зони;
 • Географско отражение на общинска собственост, местни данъци и такси, наеми и аренди;
 • Други.

Tobel ПРЕДСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 • Определена част от данните на общината могат да се представят в интернет;
 • Tobel генерира и изискваните по закон публични регистри;
 • Позволява извеждане на интерактивна туристическа информация;
 • Реализира откритост към граждани, инвеститори и държавна администрация.

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА

 • Автоматизира работните процеси, съгласно българското законодателство;
 • Отсъстват тежки лицензионни условия. Tobel e разработен на базата на продукти с отворен код;
 • Интегрира информацията от различните звена на администрацията;
 • Поддържа централизирана база от данни, и предоставя актуални данни на всеки служител на Клиента;
 • Автоматизирано издаване на документи за клиенти;
 • Позволява предоставянето на географски данните и публични регистри в интернет и на мобилни устройства;
 • Създава човеконезависими архиви, достъпни за всички работещи със системата.

ЗАЩО Tobel? / ПРЕДИМСТВА НА Tobel

 • Разработена е от Мапекс АД и предлага гъвкави правила за ползване на брой работни места и функционалност;
 • Реализиран повече от 25 години опит в процесите на различни дирекции в администрацията;
 • Позволява и бюджетно ориентирани решения и поетапно внедряване;
 • Насочен към автоматизация на реални работни процеси, съгласно българското законодателство;
 • Опростени и точни механизми за поддръжка на данни;
 • Обслужва общите и специфични процеси на администрацията;
 • Лесна и бърза ориентация в системата;
 • Съхранява всички данни в единна база данни;
 • Обединява данни от различни системи на едно място и им придава географско отражение;
 • Повишава информираността при взимане на решения;
 • Осигурява работата на всички в администрацията с актуални данни;
 • Автоматизира издаването на документи и работата с тях;
 • Архивът на общината е достъпен по всяко време и независим от физическото присъствие на конкретен служител;
 • Работата с данни и изпълнението на процеси са регламентирани с права за достъп;
 • Позволява интеграция с вече внедрени системи;
 • Позволява изграждане на нови пространствени модели с данни спрямо нуждите на Клиента;
 • Позволява връзка в реално време с интернет базирани системи – Google, Wikimapia, Open StreetMap и други.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВА Tobel

 • Осигурява среда за въвеждане, визуализация, търсене, манипулация, сравнение и анализ на всички типове геопространствени данни;
 • Съхранява и поддържа в собствена база данни информация от различните типове планове и карти за обекти за територията на ведомството;
 • Предоставя в реално време данни от влязла в сила кадастрална карта и кадастрален регистър, като съвместява данните със собствената си база;
 • Произвежда документи на базата на поддържаните данни и подготвя справки, отчети баланси и разпечатки (официални удостоверителни документи) във вида на одобрените в съответната администрация форми и бланки;
 • Интегрира в единна платформа данните от различни информационни системи, като се привързва към тях и извежда интегрирани справки;
 • Управлява правата за достъп до данните;
 • Управлява устройствени планове със следните елементи:
  • Кадастрални планове или кадастрална карта;
  • Подробни устройствени планове;
  • Оцифрени планове във векторен вид;
  • Сканирана информация за преписките по промяна на устройствените планове;
  • В цифровия вид на устройствените планове, всяка граница носи информация за заповедта с която е одобрена;
  • Земи по параграф 4 от ЗСПЗЗ;
  • Специализирана карта.
  • Подземни проводи и съоръжения – за всеки вид мрежа (ВиК, слаботокова, средно и високо напрежение ел. мрежа, топлофикация, газоснабдяване и др.) се поддържа информация за типа и характеристиките ѝ. Всеки провод носи информация за това дали е съществуващ или проектен.
  • Общ устройствен план;
  • Паметници на културата и архитектурата – отделни обекти и групови:
   • За всеки паметник се поддържа информация за акта, с който е въведен режима на защита;
   • Възможно е, за всеки обект да се добавят и снимки.
  • Адресни бази данни;
  • Инвестиционно проектиране:
   • Произведени от Tobel и сканирани копия на разрешения за строеж;
   • Удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти;
   • Заповеди за премахване на строежи;
   • Извеждане на публичен регистър за РС, УВЕ, и заповеди за премахване на сгради;
   • Сканиране и въвеждане в База Данни (БД) на сканирани копия на инвестиционните проекти;
   • Всички сканирани документи се геореферират и закачат към съответния обект.
  • Общинска собственост:
   • Сканиране на АОС;
   • Въвеждане на информацията от АОС в структуриран вид;
   • Идентифициране на имота за всеки АОС;
   • Подпомагане на процеса на актуване на ОС;
   • Отразяване на договорни отношения, аренди и наеми;
   • Изпълнение на инвестиционни намерения;
   • Ипотекиране;
   • Осъществяване на връзка с деловодството;
   • Автоматично поддържане на регистъра на АОС и предоставя възможност за извеждане на публичен регистър за ОС;
   • Автоматизирано получаване на характеристики на ОС след провеждане на процедури по одобряване на ПУП или промяна на КК.
   • Отразяване на имоти ОС с:
    • Подписани предварителни договори;
    • Започнали процедури по отчуждаване;
    • Взети решение за продажба;
    • Взети решения за провеждане на определени мероприятия или инвестиционни намерения;
    • При наличие на много актове за определен имот, част от които са недействащи и има издаден по нови АОС, реализиране на връзка между всички актове, които се отнасят за един имот - от първия, вече недействащ, до актуалния. За тази функционалност е необходимо да набират на всички актове и тяхното георефериране;
    • Функционалност за преактуване при нов ПУП или промяна на КК.
  • Земеделски земи:
   • Поддръжка на регистър на собствеността;
    • Попълване/Заличаване/Промяна в регистъра;
    • Проследяване на промени в границите/обработваемата площ;
    • Справки за Общински и държавен поземлен фонд;
   • Поддръжка на регистър на арендаторите и договорите;
    • Попълване/Заличаване/Промяна в регистъра;
    • Проследяване на дължимите плащания за период;
    • Съхранява данни за:
     • Идентификатори на имоти;
     • Контрагенти;
     • Стойност, срок и дата на договор;
     • Ренти за получаване/плащания от арендатори;
     • Дата на подаване на документ и вписване в Агенцията по вписвания;
   • Поддръжка на регистър на имотите;
    • Извличане на данни от КВС в реално време;
    • Извличане на данни от Общинската собственост;
    • Различни оцветявания на имотите по признак:
     • Вид територия;
     • Вид собственост;
     • Дата на приключване на договор;
     • Цени.
    • Визуализация на данни от въздушни снимки;
    • Попълване/Заличаване/Промяна в регистъра;
    • Различни видове сечения – по НТП, ЕКАТТЕ, по блокове;
    • Засичане на имотите спрямо КККР/Аерофото заснемане;
    • Справка за:
     • Черни пътища в землищата на Общината;
     • Затревени площи спрямо данни от МЗХ;
     • Бели петна – имоти, за които не е сключен договор;
   • Поддържане на регистър на договорите за аренда (наем) на общинските земеделски земи ;
   • Поддържане на регистър на арендаторите (наемателите) ;
   • Извеждане на справки изисквани от МЗХ;
  • Зелена система и благоустройство:
   • Поддръжка на паспорти за единични дървета/масиви от дървета с информация за вид, възраст, диаметър на стъблото, физиологично състояние на дървото и др.;
    • Поддръжка на всички видове обекти от зелената система: озеленени площи, детски и спортни площадки и съоръжения и др.;
    • Справки по различни характеристики на обектите (площ, категория, състав, състояние...);
    • Планиране на дейности по изграждане, поддържане и опазване на зелената система;
    • Бюджетиране и прогнозни разходи за озеленяване.
  • Туристически забележителности:
   • Регистър на обектите, представляващи туристически забележителности:
    • Попълване/Заличаване/Промяна в регистъра за категоризация;
   • Интернет представяне на места за настаняване, еко-пътеки, велосипедни маршрути, възможност за сваляне на координати;
   • Прикачване на различни видове мултимедийни формат в т.ч.:
    • 360 градусови панорамни снимки;
    • Заснето видео;
    • Снимки на обекта;
 • Защитени територии – поддържа се слой със защитените територии с техните параметри и различните ограничителни режими.