Tobel Light

Tobel Light е с обхват на приложение в публичния и частния сектор. Той представлява мобилна апликация за таблет/смартфони с операционна система Android 5 и по-висока.

Основни задачи, които изпълнява Tobel Light 

 • Осигурява среда за въвеждане, визуализация, търсене, манипулация, типове геопространствени данни, поддържани в настолна ГИС Tobel;
 • Осигурява среда за визуализация, търсене на геопространствени данни в различни файлови формат (dwg/sxf/shp/cad/zem) директно в мобилното устройство;
 • Съхранява и поддържа в база данни в център за данни на ведомството информация от различните типове планове и карти за обекти за територията на ведомството;
 • Предоставя в реално време данни от други източници на географска информация от Интернет посредством WMS, WFS и други съвременни технологии;
 • Управление и поддръжка на данните в различни координатни системи:1970г./BGS2005/UTM/Софийска и други;
 • Автоматично генериране на справки по шаблон, нужни на регулаторните органи;
 • Връзка със сертифицирани GNSS инфраструктурни мрежи, предаващи диференциални корекции (RTK) за постигане на висока точност.

Основни функции

 • Зареждане на данни от файл или отдалечена база данни:
  • Зареждане на локални данни: CAD и ZEM файлове, Shape файлове, DWG/DXF файлове, ортофото изображения, други данни.
  • Връзка към централизирани отдалечени бази данни:
   • Поддържа се връзка към отдалечени централизирани бази данни (БД), редакция и визуализация на промените в тях в реално време.
   • Достъпът до тези БД се осъществява посредством потребителско име и парола, и изисква активна интернет връзка.
 • Работа с карта: 
  • Данните в легендата на картата са организирани по файлове и слоеве, като всеки файл (карта) има уникално име и може да съдържа един или няколко слоя с различна геометрия;
  • Данните се визуализират чрез предварително дефинирани стилове, като на потребителя се предоставя възможност за промяна стила на цяла карта или на отделен слой чрез избор на цвят, дебелина на линии, прозрачност.
  • Визуализация на гео-пространствени данни в различни координатни системи;
  • Трансформация на данните между координатни системи, в реално време;
  • Селектиране на обекти от картата и визуализиране на атрибутните данни към тях;
  • Редакция на атрибутните данни.
 • Инструменти за чертане: 
  • Приложението позволява на потребителите да създават собствени локални бази данни;
  • Локалните БД могат да се попълват с точкови, линейни и полигонови обекти;
  • Потребителите могат да добавят описание към всеки обект, както и да прикачват изображения от файловата система на устройството или чрез използване на камерата, ако има налична;
  • Данните могат да бъдат въвеждани ръчно от потребителя, или автоматично чрез инструменти за следене и прихващане на активната GPS позиция и наслагване на маркери върху картата.
 • Инструменти за измерване: 
  • Измерване на дължини между 2 или повече точки;
  • Измерване на площи на полигонови обекти;
  • Визуализация на височина в точка чрез посочване. Поддържат се следните източници:     
   • Google Elevation Service (изисква интернет връзка);   
   • Елипсоидни височини (изисква устройство с GPS модул);   
   • Височина на точка в нормална – Балтийска височинна система.
 • Инструменти за трасиране:
  • Тази функционалност позволява трасиране на обекти от картата чрез посочване и селекция;
  • Ако избраният обект е полигонов или линеен, върховете му се номерират последователно. Създава се списък с точки, като потребителите имат възможност да избират кой от върховете да трасират;
  • В допълнителен прозорец се показват данни за трасирането, а на картата се изчертава посоката до избраната точка и се изписва разстоянието;
  • В локална или отдалечена база данни може да бъде записана контролна позиция на трасираната точка.
 • Връзка към инфраструктурни GPS мрежи: Тази функционалност позволява на потребителите да се свързват към съществуващи инфраструктурни GPS мрежи и да получават диференциални поправки в реално време, както и да извършват прецизни измервания в режим Real Time Kinematik (RTK).
 • Връзка към външни GPS модули: 
  • Тази функционалност предоставя възможност за свързване към външни GPS антени чрез Bluetooth комуникация или сериен порт.
  • Чрез такава антена и инфраструктурна мрежа, може да се постигне прецизна точност по положение до няколко сантиметра в реално време.
 • Търсене по атрибути - потребителите имат възможност да търсят обекти от картата по един или няколко  предварително дефинирани атрибути.
 • Компас - тази функционалност се поддържа от устройства с наличен магнитен сензор.

Информация, която се поддържа и управлява от Tobel Light

 • Административна карта на България, с граници на общини, области, населени места;
 • Гео-пространствени данни с прилежащи атрибутни данни на Възложителя;
 • Растерни изображения – сканирани и гео-реферирани планове, карти и снимки;
 • Специализирани карти;
 • Кадастрална карта и кадастрални регистри;
 • Карта на възстановената собственост;
 • Планове за регулация и застрояване;
 • Сателитни снимки.